1. ឧបករណ៍ OWON ZigBee ទៅកាន់ច្រកភាគីទីបី។

ZigBee API អាចរកបានសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយច្រក ZigBee ភាគីទីបី។

WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!